medlemsvilkår

Gyldig fra 01.01.17
1. RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM I BERGEN HUNDEHALL

BERGEN HUNDEHALL:

• Kan foreta adgangskontroll.
• Kan kunne sjekke og kreve kopi av ID for å kontrollere medlemskapet.
• Skal tilrettelegge trening av hund slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet.
• Vil til enhver tid holde apparater, utstyr og lokalet i best mulig stand så sant økonomien tilsier det.
• Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med utleie, kurs, vedlikehold, stevner, ferieavvikling, helligdager og liknende.
• Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer/hund og/eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i og utenfor hallen, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre Bergen Hundehall har opptrådt uaktsomt.
• Fastsetter de regler som gjelder i Bergen Hundehall. Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som Bergen Hundehall gir.
• Vil på grunn av sikkerheten pålegge barn å oppholde seg i lokaler sammen med minst en voksen.

MEDLEMMET:
• Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto (ved avtalegiro) m.m.
• Medlemmet og dens hund er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte Bergen Hundehall.
• Må, ved endring av bankkonto (ved avtalegiro), besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro beløp fra riktig konto.
• Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
• Personer under 18 år som ønsker å bli medlem i Bergen Hundehall trenger foresattes signatur ved innmelding.
• Plikter å oppgi endring av medlemsstatus.

2. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
Et årsmedlemskap gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder dersom ikke annet er oppgitt. Etter bindingstidens utløp, går årsmedlemskapet inn i et nytt år, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen. Se punkt 6 om oppsigelse.

Betaling ved oppstart av medlemskapet
Ved oppstart av medlemskontrakten betaler man medlemsavgiften for den måned man melder seg inn og følger gjeldende betalinganvisning.

Bindingstid
Vi har kun årsmedlemskap og 1/2 års medlemskap som kan betales i et eller 2 avdrag. Dersom 1/2 årsmedlemskap velges gjelder 1 avdrag.
page1image59120 page1image59280 page1image59440 page1image59600 page1image59760 page1image59920


3. FRYS AV MEDLEMSAVTALEN
En kontrakt kan fryses ved følgende dokumenterte grunner:
1. langvarig sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene hund.
2. svangerskap som medfører at man ikke kan trene hund.
3. Innkalling til militært tjeneste.

Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling. Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Eget søknadsskjema fås i Bergen Hundehall eller på nettsidene. Frys av kontraktsperioden gjelder for minimum 1 måned, og maksimum 12 måneder. Frys gis i hele måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir opp til 12 betalende måneder. Betalingsfri periode kan avvike fra frysperiode, men utgjør like mange måneder. Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse fra Bergen Hundehall.

4. BETALINGSBETINGELSER FOR MEDLEMSAVTALEN Medlemmet betaler medlemkontingent uavhengig av treningsmengde. Bergen Hundehall forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen og oppjustering av husleien uten forutgående varsling.

Kontant
Bergen Hundehall kan motta kontant betaling dersom årskontingenten betales i en engang.


5. OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP
Medlemmet bør si opp kontrakten ved å fylle ut utmeldingsskjema som ligger på våre nettsider eller sende en utmeldingen via e-post som finnes på nettsidene. Oppsigelse må skje skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet. Medlemmet skal innen 14 dager få skriftlig bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når siste treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Bergen Hundehall. Medlemskap gjelder i ett år eller 1/2 år dersom ikke annet er oppgitt. Et medlem regnes som medlem inntil en utmeldelse er mottatt. årskontingenten kan avsluttes før året er omme dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene i Bergen Hundehall.

6. BERGEN HUNDEHALL- OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN
Bergen Hundehall forbeholder seg retten til å heve medlemskapet med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på Bergen Hundehalls interne retningslinjer:
• Tyveri fra senteret eller medlemmene.
• Ikke oppfyller aldersgrense, eller har gyldig fullmakt fra foresatte.
• Ikke betaler årsavgiften (1/2 årsavgiften)

• På en eller annen måte opptrer mot Bergen Hundehalls interesser og formål.
• Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller representanter fra Bergen Hundehall.

• Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra representanter for Bergen Hundehall.
• Forutgående skriftlig advarsel vil bli gitt til medlemmet før oppsigelse av medlemsavtalen.

7. MEDLEMSKAP
Medlemskapet er personlig og kan ikke brukes av andre enn selve medlemmet. For untak se punkt 9. familiemedlemmer. Familie og venner kan være med å se på, men ikke trene.

Det er ikke lov å ha med seg treningskamerater som trener hund og som ikke er medlem. (dette er strengt forbudt og vil medføre et gebyr på kr 2500,-)

8. FAMILIEMEDLEMMER
Alle medlemskapene er personlig og kan ikke lånes bort, med unntak av familiemedlemmer som trener samme hund.

Eks. 1
Ola Norman har en (1) hund og ønsker medlemskap. Kari (Ola Normans kjæreste) ønsker også av og til å trene hunden Sammen med Ola eller når Ola er på jobb. Svar: Her trengs det kun ett (1) medlemskap. Hadde derimot Kari også hatt en hund som hun ville trene med, måtte de ha løst ut 2 medlemskap.

Eks. 2
Ola Norman m/familie har 2 hunder. Familien ønsker medlemskap og skal bruke begge hundene. Resten av familien kommer også til å trene dem. Svar: Her trengs det to (2) medlemskap. Siden de har 2 hunder og muligheten for at begge hundene trener samtidig med 2 familiemedlemmer er til stedet, bruker de 2 plasser i hallen og må derfor ha 2 medlemskap.

Eks. 3
Ola Norman har 3 hunder som han trener med. Han ønsker et medlemskap.
Svar: Her trengs det kun 1 medlemskap. Skal derimot kjæresten/konen/samboer også være med av og til slik at de på et tidspunkt trener hund ”samtidig” trengs det 2 medlemskap.

Eks. 4
Ola Norman og Kari Norman har 2 hunder (en hund hver) som de trener aktivt med og ønsker medlemskap. Svar: Her trengs det 2 medlemskap.

Bergen Hundehall forbeholder seg retten til å kunne vedta hvor mange medlemskap en familie må kjøpe, ved mer enn en (1) hund i husstanden. Gjelder ved andre senarioer som ikke er nevnt i eksemplene over.


9. MANGLENDE BETALING
Ved vesentlig mislighold av betaling, med dette menes en eller flere samtidige forfalte purringer, kan Bergen Hundehall sperre adgangen til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling i sin helhet.


10. NABOER OG OMRÅDET RUNDT
Alle medlemmer må forholde seg til retningslinjene som blir gitt i forhold til naboer og området rundt. Ettersom vi leier og ikke eier, må alle medlemmer følge retningslinjene til utleier. Disse kommer naturligvis til å bli justert etter hvert som medlemmene begynner å etablere seg. Alle hunder skal være ferdig luftet før de går inn i hallen. Alle er ansvarlige for å holde området rundt hallen rent for søppel og ekskrementer. BHH kan redusere åpningstiden dersom beboere i nærliggende strøk klager på støy på kveldstid. BHH står ikke ansvarlig for brøyting av veien opp til hallen.


11. TRENING I HALLEN
Alle medlemmer har lik rett til å trene i hallen. Vis hensyn til hverandre og dens hunder. Løse hunder skal alltid være under kontroll. Ved stor pågang i hallen, bør treningsøktene deles opp i F.eks 15 minutters treningspuljer. Vi gjør oppmerksom på at fysisk avstraffelse av hund ikke er tillatt i Bergen Hundehall. Gjentatte brudd på denne regelen kan medføre oppsigelse av medlemskapet. Alle medlemmer som oppholder seg i Bergen Hundehall er ansvarlig for å holde annlegget i rettmessig stand. Forlat hallen i den stand du ønsker å finne den. Flere «hundeidretter» kan ved behov, trenes samtidig i hallen. Er hallen i utgangspunktet reservert til en bestemt «hundeidrett», kan likevel andre «hundeidretter» utøves dersom det er lite eller ingen folk i hallen. Dersom parkeringsplassen utenfor hallen er full, skal parkeringsplassen nede ved innkjørselen benyttes. (se parkeringshenvisning på våre nettsider. Utover dette gjelder kardemommeloven.


12. KURS & UTLEIE
Bergen Hundehall skal i hovedsak være tilgjengelig for medlemmene. Det må likevel påregnes kurs og utleievirksomhet. Antall kurs og utleiedager fastbestemmes på årsmøte.


13. TYPE MEDLEMSKAP

Det er kun helårsmedlemmer (VIP) som kan delta på årsmøte og andre viktige avgjørelser i Bergen Hundehall. På et årsmøte stemmes det over forslag som vil har virkning lenger enn et 1/2 års medlemskap, derfor er det kun helårsmedlemmer som får stemme og bestemme!